preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Natječaji

Obavijest o rasporedu testiranja za radna mjesta učitelja fizike i francuskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Raspored testiranja kandidata i teme testiranja

za radna mjesta učitelja fizike i francuskog jezika objavljen je u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 17. 2. 2020. 15:45

Natječaj za radna mjesta učitelja/ice fizike i učitelja/ice francuskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja u "Opširnije".

Natječaj je raspisan od 5.veljače 2020.g. do 13.veljače 2020.g.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 5. 2. 2020. 11:38

Rezultat natječaja za njemački jezik i srpski jezik i kulturu prema modelu C

Na radno mjesto učiteljice njemačkog jezika na puno određeno vrijeme primljena je Kristina Galić.

Na radno mjesto učiteljice srpskog jezika i kulture prema modelu C primljena je na nepuno određeno vrijeme Borka Teodorović.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 3. 2. 2020. 15:36

Natječaj za radna mjesta učitelja njemačkog jezika i učitelja srpskog jezika prema modelu C Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja objavljen je u "Opširnije".

Natječaj je objavljen od 15. siječnja 2020.g. do 23.siječnja 2020.g. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 15. 1. 2020. 10:48

Obavijest o primljenim kandidatima za pomoćnike u nastavi

Temeljem Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“ prema javnom pozivu Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, a u svezi s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 68/18, 98/19 )  , Školski odbor OŠ braće Radića Pakrac, Pakrac  na 37. sjednici održanoj 3.siječnja 2020. godine, dao je ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na nepuno određeno vrijeme od 25 sati tjedno, od 7.siječnja 2020.g.  sa slijedećim kandidatima u mjestima rada:

1. Lidija Masijar Bedić, Područna škola Prekopakra 

2. Tanja Sudetić, Matična škola  Pakrac. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 3. 1. 2020. 13:38

Obavijest o terminima razgovora za radna mjesta pomoćnika u nastavi

 • Razgovori s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja održat će se
 • u ponedjeljak 23.12. u 9 sati  u prostorijama škole.

 

 • Kandidati pozvani na razgovor su:
 • FRANKOVIĆ MARIJA
 • SUDETIĆ TANJA
 • MASIJAR BEDIĆ LIDIJA
 • BALEN BLAŽENKA 
 • KADEŽABEK VALERIJA 
 • GLORIJA BERTELOVIĆ
  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 18. 12. 2019. 16:51

Rezultat natječaja za radna mjesta učitelja razredne nastave, učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, spremača - dva izvršitelja i kuhara Vijest ima dokument u privitku

Rezultati objavljeni u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 13. 12. 2019. 10:34

Natječaj za pomoćnike u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Natječaj objavljen u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 9. 12. 2019. 06:30

Raspored testiranja za kandidate prijavljene na natječaje Vijest ima dokument u privitku

Raspored testiranja objavljen u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 6. 12. 2019. 13:50

Natječaj za radno mjesto učitelja u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Prijave na natječaj za radno mjesto učitelja u produženom boravku,

na puno određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine,

primaju se od 29.11.2019.g. do 7.12.2019.g.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 29. 11. 2019. 09:37

Natječaji za popunjavanje radnih mjesta Vijest ima dokument u privitku

 Natječaji za radna mjesta;

-  učitelj razredne nastave -

puno , neodređeno radno vrijeme -  Područna škola Donja Obrijež,

-  učitelj tjelesne i zdravstvene kulture -

nepuno , neodređeno radno vrijeme - 20 sati tjedno - matična škola,

-  spremač - 2 izvršitelja -

puno, određeno radno vrijeme - matična škola ,

-  kuhar jedan izvršitelj -

nepuno,  određeno radno vrijeme - 20 sati tjedno - matična škola

Rok za prijavu na natječaje za radna mjesta je:

od 27.studenog 2019.g. do 5. prosinca 2019.g.

Raspored testiranja kandidata koji se prijave na natječaj i prođu formalnu provjeru uvijeta objavit ćemo 6. prosinca 2019.g. 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 27. 11. 2019. 11:29

Javni poziv vanjskim pružateljima usluga čišćenja i održavanja zgrada Vijest ima dokument u privitku

Pozivaju se pružatelji usluga čišćenja i održavanja zgrada pozivom u privitku.

Poziv vrijedi 8 dana; do 28.11.2019.g.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 20. 11. 2019. 08:29

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole braće Radića Pakrac

 

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA PAKRAC

Bolnička 55, 34550 Pakrac

KLASA: 003-02/19-01/13                                            

URBROJ: 2162-10-01-19-01                                                         

U Pakracu,  16. listopada 2019. god.

 

 

Na temelju članka 126. i 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12 ,86/12, 94/13,152/14,7/17,68/18 ) , članka 41. Zakona o ustanovama ( „ Narodne novine „ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 58. Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac, Školski odbor Osnovne škole braće Radića Pakrac, Pakrac, Bolnička 55,  raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

 

 

Ravnatelj/ravnateljica  školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1)   završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog   suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a)   sveučilišni diplomski studij ili

b)   integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)   specijalistički diplomski stručni studij;

d)  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2)  uvjete propisane člankom 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,                                                

3)  najmanje osam godina radnog staža u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja/ravnateljicu obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ( za kandidate za koje postoji zakonska obveza polaganja stručnog ispita) odnosno dokaz  da je kandidat  oslobođen  obveze polaganja stručnog ispita.
 5. dokaz  o položenim pedagoškim kompetencijama ( za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija),
 6. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 30 dana od dana objave  natječaja),
 7. dokaz o radnom iskustvu na odgojno – obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje ( potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 8. uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),
 9. program rada za mandatno razdoblje ( program rada sadrži ciljeve, aktivnosti, budžet, vremenski plan , projekte i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju)
 10. dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Kandidat će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl.60. Statuta Škole.

 

Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac , vrednovat će se sljedeće dodatne kompetencije kandidata:

 • poznavanje stranog jezika  – prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (stupanj prema Zajedničkom  europskom  referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda  o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu)
 • osnovne digitalne vještine – prema  priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu) 
 • iskustvo rada na projektima – prema priloženoj dokumentaciji kandidata uz prijavu (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).

Dokazi o dodatnim kompetencijama, ukoliko ih je kandidat stekao, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na pet godina.

 

Kandidat za ravnatelja/ravnateljicu  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo  prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.), popis dokaza propisanih člankom 103. Zakona koje mora priložiti može pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidatom za ravnatelja/ravnateljicu škole u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.

Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“  i na mrežnoj stranici Osnovne škole braće Radića Pakrac.

 

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbe kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti u drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu škole: Osnovna škola braće Radića  Pakrac, Bolnička 55, 34 550 Pakrac, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati“ .

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                             Predsjednica Školskog odbora

                                                                 Osnovne škole braće Radića Pakrac

                                                                        Ivana Bukvić Belac, prof. logoped

                                                                   ______________________________________________

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 16. 10. 2019. 07:15

Natječaj za radno mjesto učitelja francuskog jezika - rezultat Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja u "Opširnije". Natječaj traje od 18.rujna 2019.g. do 26.rujna 2019.g. 

Termin i temu testiranja objavit ćemo 23.rujna 2019.g. na internetskoj stranici Osnovne škole braće Radića Pakrac, u rubrici "Natječaji".

 

Na radno mjesto učiteljice francuskog jezika temeljem

prethodne suglasnosti članova Školskog odbora

od 4.listopada 2019.g. primljena je:

Barbara Vračarić, magistra bohemistike i

magistra edukacije francuskog jezika i književnosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 18. 9. 2019. 11:10

Rezultati natječaja za radna mjesta pomoćnika u nastavi

Temeljem Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u okviru projekta „Obrazujmo se zajedno IV“ prema javnom pozivu Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, a u svezi s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 68/18), Školski odbor OŠ braće Radića Pakrac, Pakrac  na 31. sjednici održanoj 6.9.2019. godine, dao je ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na nepuno određeno vrijeme od 25 sati tjedno, od 09.rujna 2019.g.  sa slijedećim kandidatima:

Ivona Lujanac,

Ivona Eck,

Martina Svjetličić Brtan,

Silvija Bahnik,

Adrijana Strelar i

Kristina Grgić.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 6. 9. 2019. 13:59

Rezultat natječaja za radna mjesta učitelja fizike, učitelja njemačkog jezika, učitelja razredne nastave , učitelja engleskog jezika i učitelja francuskog jezika

Uz prethodnu suglasnost članova Školskog odbora Osnovne škole braće Radića Pakrac , sa 31. sjednice održane 06.rujna 2019.g.ravnateljica škole primila je učitelja/icu :

1.  Fizike , Ivana Kiša, inženjera elektrotehnike

2.  Engleskog jezika , Nikolinu Cenger, magistru primarnog     

     obrazovanja   s pojačanim modulom Engleski jezik

3.  Njemačkog jezika   , Kristinu Galić, magistru primarnog obrazovanja 

4.  Razredne nastave  Josipu Tauš Vidić, magistru primarnog       

     obrazovanja 

S obzirom da se za radno mjesto učitelja francuskog jezika nije nitko javio, natječaj će se ponoviti. 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 6. 9. 2019. 13:15

Natječaj za radna mjesta pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Natječaj je raspisan od 19.kolovoza 2019.g. do 27.kolovoza 2019.g. 

Tekst natječaja u "Opširnije".

 

Razgovori s kandidatima za pomoćnika u nastavi održat će se prema

rasporedu koji je priložen u "opširnije".

 

Za Osnovnu školu braće Radića Pakrac

razgovori s kandidatima bit će u utorak ,

03.rujna 2019.g. u 9:30 sati u prostoru škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 19. 8. 2019. 08:49

Obavijesti o terminima testiranja kandidata prema natječajima za njemački jezik, francuski jezik, engleski jezik i fiziku

Nakon provjere zamolbi kandidata prema natječajima za gornja radna mjesta sukladno čl.8. Pravilnika o zapošljavanju na testiranje oglednim satom prema zadanim temama pred Povjerenstvom škole imenovanim odlukom ravnateljice od 26.kolovoza 2019.g. pozivaju se:

1. Za engleski jezik pozivaju se:

I.J iz Nove Gradiške i

L.R. iz Daruvara

dana 02.rujna 2019.g. u 12 sati.

Područje testiranja  nastavna jedinica "My house" - obrada (rooms, furniture)     

(5. razred, 5. godina učenja)

2. Za njemački jezik pozivaju se :

M.M. iz Donjeg Miholjca

P.P. iz Šibenika

A.C. iz Čazme

dana 02.rujna 2019.g. u 12 sati. 

Područje testiranja Perfekt pravilnih glagola - obrada 6. razred (3.godina učenja)

3. Za fiziku poziva se: 

I.K. iz Lipika 

dana 02.rujna 2019.g. u 12 sati. 

Područje testiranja nastavna jedinica "O tijelima" 7. razred (ključni pojmovi: tijela - agregatna stanja)

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 28. 8. 2019. 15:39

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno vrijeme Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 27. 8. 2019. 12:27

Natječaji za slobodna radna mjesta; učitelj/ica fizike, učitelj/ica engleskog jezika, učitelj/ica njemačkog jezika, učitelj/ica francuskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Tekst natječaja u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 19. 8. 2019. 16:06

Rezultati natječaja za fiziku

 

 

Na radno mjesto učiteljice fizike na određeno nepuno vrijeme

primljena je Ivana Đokić, inženjerka strojarstva.

 

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 2. 4. 2019. 10:03

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA /ICE FIZIKE Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ JE RASPISAN OD 21.OŽUJKA 2019.G. DO 29.OŽUJKA 2019.G.

 

Tekst natječaja u "Opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 21. 3. 2019. 10:37

Rezultati natječaja za fiziku i engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

Na temelju odluke ravnateljice uz suglasnost Školskog odbora od  19.ožujka 2019. godine, između kandidata sudionika po natječaju za radna mjesta

1. na radnom mjestu učitelja / ice engleskog jezika na određeno vrijeme, izabrana je

Petra Lukić, magistra edukacije engleskog jezika.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Na natječaj za učitelja fizike nije se javio niti jedan kandidat zbog čega će natječaj biti ponovljen. Odluka o poništenju natječaja u "opširnije". 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 20. 3. 2019. 14:24

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA I UČITELJA/ICE FIZIKE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 8. 3. 2019. 08:32

Poništaj dijela natječaja za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivančica Kiš  datum: 24. 12. 2019. 12:38
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica
e-Dnevnik


Kontakti


Raspored zvona


micro:bit


Dabar


Korisni linkovi


Kalendar
« Veljača 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 11. 2019.

Ukupno: 34188
Ovaj mjesec: 9375
Ovaj tjedan: 2183
Danas: 61
preskoči na navigaciju